രാധ വൃത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു

രാധ വൃത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു

35.00

സുബീര്‍ ശുക്ല
രേണുക രാജീവ്

Description

രാധ ഒരു വൃത്തം വരച്ചു. പക്ഷേ അത് ഓടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെനിന്നെല്ലാമാണ് രാധ വൃത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്?

Additional information

രചന സുബീര്‍ ശുക്ല
ചിത്രീകരണം രേണുക രാജീവ്
ISBN 978-81-8494-115-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം രേഖ മേനോന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6