റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ

റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ

650.00

പുനരാഖ്യാനം : കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ഓമന ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

ചിത്രീകരണം : സുവർണ, ബിജോയ് ബി ചന്ദ്രൻ , സുധീർ പി വൈ

Description

വിശാല റഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത നാടോടി കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

ചിത്രീകരണം ബിജോയ് ബി ചന്ദ്രൻ, സുധീർ പി വൈ, സുവർണ
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-347-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഓമന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/4