റേച്ചൽ കാഴ്‌സൺ

റേച്ചൽ കാഴ്‌സൺ

80.00

പി പി കെ പൊതുവാൾ

Description

പ്രകൃതിപരിപാലനം മനുഷ്യനന്മയ്ക്ക് എന്നതായിരുന്നു റേച്ചൽ കാഴ്സ്ൻറെ മുദ്രാവാക്യം. സമർപ്പിതമായിരുന്നു ആ ജീവിതം, പ്രകൃതിക്ക്. ആ ജീവിതത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും അറിയാനും പാകത്തിൽ പകർത്തി വച്ച കൃതി

Additional information

രചന പി പി കെ പൊതുവാൾ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-383-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8