ലൂയി ബ്രെയ്ൽ

ലൂയി ബ്രെയ്ൽ

90.00

ഗംഗാധരൻ ചെങ്ങാലൂർ

Description

ബ്രെയ്ൽലിപിയുടെ കണ്ടെത്തലിലൂടെ അനശ്വരനായ ലൂയി ബ്രെയ്ൽ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ

Additional information

രചന ഗംഗാധരൻ ചെങ്ങാലൂർ
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
പേജുകള്‍ 88
ISBN 978-81-8494-474-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8