വായിച്ചു വളര്‍ന്ന കഥ

വായിച്ചു വളര്‍ന്ന കഥ

75.00

ഡോ. പോള്‍ മണലില്‍
ബൈജുദേവ്

Description

ബാല്യത്തില്‍ത്തന്നെ സ്വതന്ത്രചിന്താഗതിയും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണപാടവവും അനുഷ്ഠിച്ചുവന്ന വായനയുടെ പങ്ക് വെളിവാക്കുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

രചന ഡോ. പോള്‍ മണലില്‍
ചിത്രീകരണം ബൈജുദേവ്
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978-81-8494-496-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8