വാഴ്വിൻറെ ആധാരശിലകൾ

വാഴ്വിൻറെ ആധാരശിലകൾ

130.00

ജി. മോഹനകുമാരി

സചീന്ദ്രൻ കാറഡുക്ക

Description

അതിസങ്കീർണമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വ്യതിയാനങ്ങൾപോലും മാരകവിപത്തുകൾക്ക് ഹേതുവാകും. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ അടിസ്ഥാനപാഠം മനനം ചെയ്യണമെന്ന് വായനക്കാരെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി

Additional information

രചന ജി. മോഹനകുമാരി
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രൻ കാറഡുക്ക
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-322-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4