വിചിത്രമത്സ്യങ്ങള്‍

View cart “നഗ്നപാദനായ ഹുസൈന്‍” has been added to your cart.

വിചിത്രമത്സ്യങ്ങള്‍

35.00

രചന
പി പി കെ പൊതുവാള്‍

Out of stock

Description

മത്സ്യങ്ങളുടെ വിചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ കൈപിടിച്ചാനയിക്കുന്നു.
എത്രയെത്ര അത്ഭുതങ്ങളുടെ വിചിത്രലോകമാണ് സമുദ്രം. അവിടെ മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും വിളയുന്ന ദ്വീപുകളുണ്ട്. കുന്നുണ്ട്.
കുഴിയുണ്ട്. മഞ്ഞുമലകളുണ്ട്. അനേകതരം മത്സ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുമുണ്ട്.