വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

80.00

നീലൻ
രാജേന്ദ്രകുമാർ ഡി

Description

നവോത്ഥാനനായകൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ജീവിതത്തെ കുട്ടികൾക്കായി സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.
മഹത്തായ ഒരു ജീവിതമാണ് കുട്ടികൾ വായിച്ചുതീർക്കുക.

Additional information

രചന നീലൻ
ചിത്രീകരണം രാജേന്ദ്രകുമാർ ഡി
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
ISBN 978-81-8494-091-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/8