ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്

ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്

Description

ചെലവു കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തുനോക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം പരീക്ഷണങ്ങള്‍.
ശാസ്ത്രം പ്രവര്‍ത്തനമാണ്. നിരന്തരമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ങ്ങളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്നും മുന്നേറിയത്.