ശ്രീനാരായണഗുരു

ശ്രീനാരായണഗുരു

80.00

എം കെ സാനു
രജീന്ദ്രകുമാര്‍

Description

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ബൗദ്ധികമായും രാഷ്ട്രീയമായും തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.

Additional information

രചന എം കെ സാനു
ചിത്രീകരണം രജീന്ദ്രകുമാര്‍
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-052-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/8