അന്യം നിൽക്കുന്ന ജീവികൾ

അന്യം നിൽക്കുന്ന ജീവികൾ

160.00

രചന: എസ് ശാന്തി

ആവാസവ്യവസ്‌ഥകളുടെ നാശവും അമിതവേട്ടയും മലിനീകരണവും കാരണം നിരവധി ജീവജാതികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു … ജീവനിണങ്ങും വിധം സമുദ്രങ്ങളും വനങ്ങളും ഇതര ആവാസവ്യവസ്ഥകളും പുനഃ:സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്. 

Description

ആവാസവ്യവസ്‌ഥകളുടെ നാശവും അമിതവേട്ടയും മലിനീകരണവും കാരണം നിരവധി ജീവജാതികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു … ജീവനിണങ്ങും വിധം സമുദ്രങ്ങളും വനങ്ങളും ഇതര ആവാസവ്യവസ്ഥകളും പുനഃ:സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്. 

Additional information

രചന എസ് ശാന്തി
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 120
ISBN 978-81-8494-181-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2011, 2019