എന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ പേടിക്കുന്നതെന്താ?

എന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ പേടിക്കുന്നതെന്താ?

30.00

ഷീലാ ധിര്‍

Out of stock

Description

ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളോട് ആളുകള്‍ വിചിത്രമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. പലപ്പോഴും അവര്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതാകുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നിശ്ശബ്ദസംവാദമാണ്.

Additional information

രചന ഷീലാ ധിര്‍
ചിത്രീകരണം ഷീലാ ദിര്‍
ISBN 978-81-8494-049-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009, 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജി മോഹനകുമാരി
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 16