ഹിന്ദി ബാലകഥകൾ

ഹിന്ദി ബാലകഥകൾ

100.00

രചന: വിവിധ എഴുത്തുകാര്‍
സമാഹരണം : ഡോ .പ്രമോദ് കൊവ്വപ്രത്ത്‌
ചിത്രീകരണം: സുധീര്‍ പി വൈ
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം: സുചിത്ര സി സി, ദിവ്യ ഇ എ, ഹൃദ്യ എം പി, സുജിത പി, റാഹിന ബക്കർ, നീതു.പി, സരയു ജി നാഥ്, മൃദുല പി എം, രേവതി ആർ നായർ, അമ്പിളി മനോഹരൻ, വിനീത ടി എൻ, ആശീവാണി കെ, ശ്രുതി കെ പി, ഷിനി എം, ശാലി പത്മാവതി, ഫസീല എം, ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഇ, ദിവ്യ എം ടി, അനു ടി, ലാനിഷ വി


ഹിന്ദിയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതു കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനം. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗവുമായി ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിഭാഷാശില്പശാലയില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. 

Description

ഹിന്ദിയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതു കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനം. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗവുമായി ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിഭാഷാ ശില്പശാലയില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. 

കഥകള്‍ സമാഹരിച്ചത്: ഡോ .പ്രമോദ് കൊവ്വപ്രത്ത്‌

Additional information

വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം അനു ടി, അമ്പിളി മനോഹരൻ, ആശീവാണി കെ, ഡോ .പ്രമോദ് കൊവ്വപ്രത്ത്‌, ദിവ്യ ഇ എ, ദിവ്യ എം ടി, നീതു.പി, ഫസീല എം, മൃദുല പി എം, രേവതി ആർ നായർ, റാഹിന ബക്കർ, ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഇ, ലാനിഷ വി, വിനീത ടി എൻ, ശാലി പത്മാവതി, ശ്രുതി കെ പി, ഷിനി എം, സരയു ജി നാഥ്, സുചിത്ര സി സി, സുജിത പി, ഹൃദ്യ എം പി
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 120
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-37-1