കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി

കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി

60.00

സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുടെ ജീവചരിത്രം – മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയില്‍

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-417-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
പേജുകള്‍ 76
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്