കുട്ടികളുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്

കുട്ടികളുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്

210.00

പുനരാഖ്യാനം : ഡോ. ബി ഇക്ബാൽ

കേരളത്തിലെ സസ്യശാസ്ത്രസമ്പത്തിനെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യപുസ്തകം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 12 വാല്യമുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിമഷി പുരണ്ടത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് – മലയാളം പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് പ്രൊഫ കെ എസ് മണിലാൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ ലളിതമലയാളത്തിൽ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തത് പ്രഗത്ഭചികിത്സകനും  ശാസ്ത്രരചയിതാവുമായ ഡോ. ബി ഇക്‌ബാൽ. ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടും അമ്യുസിയം.

Description

കേരളത്തിലെ സസ്യശാസ്ത്രസമ്പത്തിനെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യപുസ്തകം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 12 വാല്യമുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിമഷി പുരണ്ടത്. ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് – മലയാളം പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് പ്രൊഫ കെ എസ് മണിലാൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ ലളിതമലയാളത്തിൽ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തത് പ്രഗത്ഭചികിത്സകനും  ശാസ്ത്രരചയിതാവുമായ ഡോ ബി ഇക്‌ബാൽ. ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടും അമ്യുസിയം.

Additional information

വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡോ. ബി ഇക്ബാൽ
ഡിസൈന്‍ അമ്യൂസിയം
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 168
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
ISBN 978-93-88935-99-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കുട്ടികളുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *