മാക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം കുട്ടികൾക്ക്

മാക്സിയൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം കുട്ടികൾക്ക്

300.00

രചന: ഡോ. ടി. ഗീനാകുമാരി
ചിത്രീകരണം: പി. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഡിസൈൻ: രാജേഷ് ചാലോട്
മാനവപുരോഗതിയില്‍ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത മാർക്സിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം.

Description

മാനവ പുരോഗതിയില്‍ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത മാർക്സിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം.

Additional information

രചന ഡോ. ടി. ഗീനാകുമാരി
ചിത്രീകരണം പി ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 336
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2022