വിവരാവകാശം

മുഖ്യ വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍

ബിനോദ് കെ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഫോണ്‍ : 0471-2327276

അപ്പീല്‍ അധികാരി

പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
ഡയറക്ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഫോണ്‍ 0471-2328549