ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റേണ്ട വിജയികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റേണ്ട വിജയികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

തളിര് ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സീനിയർ വിഭാഗം ജേതാക്കൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയും 2021 ഏപ്രിൽ 23ന് തിരുവല്ല DIET ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജൂനിയർ വിഭാഗം ജേതാക്കൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയും 2021 ഏപ്രിൽ 23ന് തിരുവല്ല DIET ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ.

 

 

• അതതു ജില്ലകളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അന്നുതന്നെ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരിടത്തു മാത്രമേ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

• വിതരണം നടത്തുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും സമയവും എസ് എം എസ് വഴിയോ ഫോൺ വഴിയോ സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

• സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾമേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡും ഫോട്ടോയും സ്കൂൾ ഐഡി കാർഡും ഇതിനൊപ്പം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 

•  ഈ മാതൃകയിൽ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. (തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ഇവിടെനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം)  ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുത്തോ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയോ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. സ്കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡും സ്കൂൾ ഐഡി കാർഡും ഇതിനൊപ്പം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 

• സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.

• ചെക്കായിട്ടായിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

• ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിശ്ചയിച്ച ദിവസം എത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ചെക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

• എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾ scholarship@ksicl.org എന്ന വിലാസത്തിൽ പേര്, ക്ലാസ്, സ്കൂൾ വിലാസം, സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല, മൊബൈൽ നമ്പർ, രക്ഷിതാവിന്റെ പേര്, വീട്ടുവിലാസം, വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല എന്നിവ സഹിതം വിശദവിവരം കാണിച്ച് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.  സ്കൂൾ മേലധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും (കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ചത്) ഇതോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

• സ്കോളർഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു രക്ഷിതാവു മാത്രമേ വരേണ്ടതുള്ളൂ.

• വരുന്നവർ കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

• സ്കോളർഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് യാത്രപ്പടി അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

• സംശയനിവാരണത്തിന്  scholarship@ksicl.org എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.