ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

 

നം ടെണ്ടര്‍ തീയതി കുറിപ്പ്
1

തളിര് മാസിക അച്ചടിനിരക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

06-11-2021 അവസാനിച്ചു.
2

ഇ-ടെണ്ടര്‍ അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു

19.08.2019 അവസാനിച്ചു.
3

തളിര് മാസികയുടെ അച്ചടിനിരക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

28-11-2018 അവസാനിച്ചു.