ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

 

നം ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷൻ അവസാന തീയതി കുറിപ്പ്
1

തളിര് മാസികയുടെ അച്ചടി 2024 ഇ – ടെണ്ടർ അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു

04-03-2024,
4 PM
 
2

കെ എസ് ഐ സി എൽ – സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത പ്രിന്ററുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

15-12-2023 അവസാനിച്ചു.
3 ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു (2023) 28-07-2023, 6PM അവസാനിച്ചു.
4

തളിര് മാസിക(2023) അച്ചടിക്കാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നുThaliru Printing Tender 2023

13-03-2023 അവസാനിച്ചു.
5

തളിര് മാസിക അച്ചടിനിരക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

12-12-2022 അവസാനിച്ചു
6

ഇ-ടെണ്ടർ – അച്ചടിനിരക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു – 2022

23-04-2022 അവസാനിച്ചു.
7

തളിര് മാസിക അച്ചടിനിരക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

06-11-2021 അവസാനിച്ചു.
8

ഇ-ടെണ്ടര്‍ അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു

19.08.2019 അവസാനിച്ചു.
9

തളിര് മാസികയുടെ അച്ചടിനിരക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

28-11-2018 അവസാനിച്ചു.