ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ കാലയളവ്
പ്രൊഫ എബ്രഹാം ജോസഫ് 27-05-1981 – 21-09-1986
ജോര്‍ജ്ജ് ഓണക്കൂര്‍ 02-03-1987 – 01-03-1992
ഡോ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി 28-12-1992 – 30-07-1996

സി ജി ശാന്തകുമാര്‍ 31-07-1996 – 31-07-2001
പാലാ കെ എം മാത്യു 05-09-2001 – 14-02-2007
റൂബിന്‍ ഡിക്രൂസ് 15-02-2007 – 02-09-2011
പ്രൊഫ. തുമ്പമണ്‍ തോമസ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്) 03-09-2011 – 05-12-2012
ഡോ. നെടുമുടി ഹരികുമാര്‍ 06-12-2012 – 30-11-2015
ഡോ. പോൾ മണലിൽ 29-02-2016 – 21-08-2016