കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംസ്കൃത കോളേജ് കാമ്പസ്
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം
പിന്‍ 695 034
ഇൻഡ്യ

director@ksicl.org
0471-2327276, 2333790
8547971483

മറ്റ് ഇമെയിലുകള്‍

office@ksicl.org, contact@ksicl.org (ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കത്തുകള്‍)
sales@ksicl.org (വില്പനസംബന്ധമായ കത്തുകള്‍)
thaliru@ksicl.org (തളിര് മാസികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകള്‍)