ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

നം ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷൻ അവസാന തീയതി കുറിപ്പ്
1 തളിര് മാസികയുടെ അച്ചടി 2024 ഇ – ടെണ്ടർ അച്ചടിനിരക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു 04-03-2024, 4 PM
2 കെ എസ് ഐ സി എൽ – സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിശ്ചിത പ്രിന്ററുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 15-12-2023
3 ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു (2023) 28-07-2023, 6PM